.תוחפ אל םיאלפומ םישנא םידמוע האלפומ הנוכמ לכ ירוחאמ
: אבה רופיס עיפומ , "רנרב תעבג ירופיס" רתאב

.םייאלקח םילכל םירבחה וקקזנ רנרב תעבג לש ןושארה המוימ רבכ
תובוחרמ 1928 ינויב הרובחה תא ואשנש םיסוס גוז ויה םינושארה 'םילכ'ה
ץע תשרחמב םישרטה תמדא תא ושרח תומהב ןתוא .םישרטה תעבג לא
םישדוח רפסמ רחאל .העבגל רליש 'בקבש ראבהמ םימ וליבוה ךכ רחאו
םימ תביאשו רוטליק שירח ילכו 'יאלקחה יצ'ה לא תופסונ תומהב ופרטצה
םיסוס 2 רוכמל טלחוה תועובשו םימי וכראש םינויד רחאל .םילכה תבצמל ופסונ
םיסוסה םיכישממ םיחנ םהשכ הלילבש היה יזכרמה ןועיטה רשאכ רוטקרט תונקלו
..ךורצלו לוכאל
30-ה תונש לש שידח רוטקרט - 'קרטלק'ה תופרטצה םוי היה דחוימ יגיגח םוי
רחא ,טפנו תוארשרש לע הלחתהב ,םילכ תואמ ופרטצה 2000-ה תונש דעו זאמו
תוגזוממ תוניבק םע םינרדומ םילכו תוילוארדיה תודיחי ,ןיזנבו לזיד עונמ םע ךכ
'תרשרש' ןודעומ .תואטורגה תככס לא 'םיקיתו'ה םילכה תא וקחדש בשחמ תרקבו
קר םנמא ,חטשל 'קרטלקהו 'רפרפ'ה תא ריזחה ץראב תואלקחה סורק םע םקוהש
תפסונ תונמדזה (םיליעפמה םגו םילכה) 'םינקז'ה ולביק תוחפל לבא םירוכיבה סקטב
..קבאו ןשע תולעהל
.ישונא עגמ..ל בוש רקיעבו עבצל ,הנדעל םיבר םילכ וכז ןואיזומה תחיתפ םע

,ב"ג ירופיס רתאמ ,"םיקיתע םילכ" רופיסהמ תופיה םילימה ןאכ דע
.ישונא עגמ - ,תונורחאה םילימה יתש לע שגדה תא םישנ ןאכמו
.םישנאה לש םרופיס םג ומכ םילכה רופיס אוה ,תרשרשה ןודעומ רופיס
,ומוחתב דחא לכ ,םילועמ עוצקמ ישנא ,םירבח הנומש םע וכרד תא לחה ןודעומה
: םינושארה םיאלפומה תנומש דומעל .ןשי ,שדח ןדיע וחתפ דחיבו
.ןורהאו ,ךודרומ ,רירפצ ,םייח ,המלש ,וקביפ ,ןודרוג ,ביבא
.תרשרשה ןודעומל ופרטצהש ,םיחתותה ראשל